Tổng thống đắc cử Donald Trump, đứng giữa, bắt tay với Reince Priebus khi Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence đứng nhìn. (© AP Images)

Tổng thống đắc cử Donald Trump, đứng giữa, bắt tay với Reince Priebus khi Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence đứng nhìn. (© AP Images)

Tổng thống đắc cử Donald Trump, đứng giữa, bắt tay với Reince Priebus khi Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence đứng nhìn. (© AP Images)