Tin tức

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2012

Việt Nam TÓM TẮT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc tài do một đảng duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam) – thống trị, được lãnh đạo bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước ...
Đọc thêm»

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2011

Việt Nam Tổng quan Hiến pháp và các bộ luật, chính sách khác của Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế, Chính phủ đã quản lý, thậm chí trong một số trường hợp còn hạn chế tự do tôn giáo. Chính phủ nhìn chung tôn trọng quyền tự do ...
Đọc thêm»

Báo cáo Tình hình Buôn người năm 2012

VIỆT NAM (Trong danh sách loại 2) Việt Nam vừa là điểm xuất phát và, ở một chừng mực thấp hơn, vừa là đích đến của nhiều nam giới, phụ nữ và trẻ em bị buôn bán vì mục đích tình dục hoặc bị cưỡng ép lao động. Nhiều nam giới và phụ nữ Việt ...
Đọc thêm»

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2011

Việt Nam Tóm tắt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc tài do một đảng duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng CSVN) – thống trị, được lãnh đạo bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. ...
Đọc thêm»

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế, giai đoạn từ tháng 7-12, 2010

13/9/2011 Cục Dân Chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế, giai đoạn từ tháng 7-12, 2010 Việt Nam Hiến pháp của Việt Nam cùng các luật và chính sách khác bảo vệ tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế, chính phủ Việt ...
Đọc thêm»