Tư liệu dịch

Lĩnh vực

Kinh tế và Thương mại
Báo chí, Truyền thông và Công nghệ thông tin
Chính trị, Xã hội và Văn hóa Mỹ
 • Tự do Tín ngưỡng – Các nhóm tôn giáo thiểu số ở Hoa Kỳ (Tạp chí điện tử của Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 8/2008) (PDF-1.8MB)
 • Nếu bạn muốn học tập ở Hoa Kỳ (ấn phẩm của Cục Văn hóa-Giáo dục, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)
   • Cuốn 1: Chương trình đại học
   • Cuốn 2: Chương trình sau đại học, nghiên cứu sinh và học giả
   • Cuốn 3: Chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo tiếng Anh, giáo dục và cấp chứng chỉ từ xa
   • Cuốn 4: Thông tin cụ thể về sinh hoạt và học tập tại Mỹ