Không thể nhanh đâu, thưa Tổng thống

Không thể nhanh đâu, thưa Tổng thống

Không thể nhanh đâu, thưa Tổng thống