THÔNG BÁO MỚI VỀ CÁC DỊCH VỤ AN SINH XÃ HỘI

Sở An sinh Xã hội (SSA) đã hợp nhất các hoạt động ở nước ngoài của Sở vào một số văn phòng khu vực để cung cấp đầy đủ các dịch vụ SSA cho công dân Hoa Kỳ hiện đang cư trú ở ngoài Hoa Kỳ.  Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2017, những cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam có yêu cầu về các dịch vụ an sinh xã hội hoặc có câu hỏi về các loại phúc lợi xã hội của SSA cần liên hệ với Cơ quan Phúc lợi Liên bang (FBU) của Sở An Sinh Xã Hội tại Manila, Philippines chứ không phải Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xin vui lòng lưu ý, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tiếp nhận điện thoại, thư điện tử (e-mails) hoặc tư vấn về các vấn đề an sinh xã hội đối với khách tới văn phòng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt câu hỏi liên quan đến các dịch vụ cung cấp bởi FBU tại Manila, Philippines và cách thức để liên hệ với họ, vui lòng truy cập trang www.ssa.gov . Quý vị cũng có thể liên hệ qua điện thoại số 632-301-200, số máy lẻ 5085, 6302, và 6319 hoặc qua hòm thư điện tử FBU.manila@ssa.gov.

Để có thông tin đầy đủ về các dịch vụ của An sinh Xã hội ở nước ngoài, vui lòng xem trang web của SSA, “Service Around the World.”

Nếu quý vị đang nhận các thanh toán phúc lợi của An sinh Xã hội, sẽ không có thay đổi nào trong việc chi trả các khoản phúc lợi của quý vị.