Đại sứ Ted Osius tại Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác y tế Việt Nam – Hoa Kỳ

Đại sứ Ted Osius tại Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác y tế Việt Nam – Hoa Kỳ

Đại sứ Ted Osius tại Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác y tế Việt Nam – Hoa Kỳ