Đại sứ Ted Osius Phát biểu tại Lễ Khai mạc Chương trình Bệnh viện Bay Orbis

Đại sứ Ted Osius Phát biểu tại Lễ Khai mạc Chương trình Bệnh viện Bay Orbis

Đại sứ Ted Osius Phát biểu tại Lễ Khai mạc Chương trình Bệnh viện Bay Orbis