Đại sứ Ted Osius phát biểu tại trường Tiểu học Cơ sở Ái Mộ

Đại sứ Ted Osius phát biểu tại trường Tiểu học Cơ sở Ái Mộ

Đại sứ Ted Osius phát biểu tại trường Tiểu học Cơ sở Ái Mộ