Đại sứ Osius phát biểu tại Hội thảo Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương: Từ Phê chuẩn đến Thực hiện

Đại sứ Osius phát biểu tại Hội thảo Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương: Từ Phê chuẩn đến Thực hiện

Đại sứ Osius phát biểu tại Hội thảo Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương: Từ Phê chuẩn đến Thực hiện