Đại sứ Osius phát biểu tại Hội thảo Cộng đồng Nghiên cứu Việt Nam do USAID tổ chức

Đại sứ Osius phát biểu tại Hội thảo Cộng đồng Nghiên cứu Việt Nam do USAID tổ chức

Đại sứ Osius phát biểu tại Hội thảo Cộng đồng Nghiên cứu Việt Nam do USAID tổ chức