Cựu Đại sứ

  • David B. Shear – từ tháng 8/2011 – 8/2014
  • Michael W. Michalak – từ tháng 10/2007 đến tháng 2/2011
  • Michael W. Marine – từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2007
  • Raymond F Burghardt – từ tháng 12/2001 đến tháng 9/2004
  • Douglas “Pete” Peterson – từ 1997 đến 2001