Phát biểu của Phó Tổng thống Pence tại Giảng đường Tưởng niệm Frederic V. Malek

Phát biểu của Phó Tổng thống Pence tại Giảng đường Tưởng niệm Frederic V. Malek

Phát biểu của Phó Tổng thống Pence tại Giảng đường Tưởng niệm Frederic V. Malek