Flag

An official website of the United States government

Phòng Chính trị
2 Phút để đọc

Phòng Chính trị chịu trách nhiệm thực hiện công tác ngoại giao và xử lý các vấn đề trong mối quan hệ chính trị song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Các viên chức chính trị làm việc với đối tác Việt Nam trong chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các đảng phái chính trị, truyền thông, học viện, và các lĩnh vực khác để tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi cũng như thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ.