Đại sứ Ted Osius thảo luận với thanh niên Việt Nam về những thay đổi tích cực do thanh niên dẫn dắt

Đại sứ Ted Osius thảo luận với thanh niên Việt Nam về những thay đổi tích cực do thanh niên dẫn dắt

Đại sứ Ted Osius thảo luận với thanh niên Việt Nam về những thay đổi tích cực do thanh niên dẫn dắt