Cải thiện công tác ứng phó thiên tai: Hoa Kỳ và tỉnh Ninh Thuận khai trương Trung tâm điều phối quản lý thiên tai

Cải thiện công tác ứng phó thiên tai: Hoa Kỳ và tỉnh Ninh Thuận khai trương Trung tâm điều phối quản lý thiên tai

Cải thiện công tác ứng phó thiên tai: Hoa Kỳ và tỉnh Ninh Thuận khai trương Trung tâm điều phối quản lý thiên tai