Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Randall Schriver tới thăm Bệnh viện Quân y 175 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Randall Schriver tới thăm Bệnh viện Quân y 175 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Randall Schriver tới thăm Bệnh viện Quân y 175 tại Thành phố Hồ Chí Minh.