Đại sứ Ted Osius khánh thành trường học do Hoa Kỳ xây dựng tại Hà Giang

Đại sứ Ted Osius khánh thành trường học do Hoa Kỳ xây dựng tại Hà Giang

Đại sứ Ted Osius khánh thành trường học do Hoa Kỳ xây dựng tại Hà Giang