cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch

cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch

cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. (DOD photo by U.S. Air Force Staff Sgt. Jette Carr)