Đại sứ Osius nói chuyện với học sinh địa phương về mục tiêu sự nghiệp của các em và tầm quan trọng của giáo dục

Đại sứ Osius nói chuyện với học sinh địa phương về mục tiêu sự nghiệp của các em và tầm quan trọng của giáo dục

Đại sứ Osius nói chuyện với học sinh địa phương về mục tiêu sự nghiệp của các em và tầm quan trọng của giáo dục