Hoa Kỳ và Việt Nam đánh dấu việc xử lý thành công dioxin tại sân bay Đà Nẵng và cam kết tiếp tục hợp tác tại sân bay Biên Hoà

Hoa Kỳ và Việt Nam đánh dấu việc xử lý thành công dioxin tại sân bay Đà Nẵng và cam kết tiếp tục hợp tác tại sân bay Biên Hoà

Hoa Kỳ và Việt Nam đánh dấu việc xử lý thành công dioxin tại sân bay Đà Nẵng
và cam kết tiếp tục hợp tác tại sân bay Biên Hoà