Việt Nam lấy ý kiến công chúng về đề xuất chính sách cho cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp

Việt Nam lấy ý kiến công chúng về đề xuất chính sách cho cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp

Việt Nam lấy ý kiến công chúng về đề xuất chính sách cho cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp