AMB_Osius_750

Đại sứ Osius đồng chủ trì cuộc họp thường niên về giảm ảnh hưởng của vật liệu chưa nổ

Đại sứ Osius đồng chủ trì cuộc họp thường niên về giảm ảnh hưởng của vật liệu chưa nổ