Một bệnh nhân vệ sinh phần chân bị phù bạch huyết do bệnh giun chỉ bạch huyết gây ra.

Một bệnh nhân vệ sinh phần chân bị phù bạch huyết do bệnh giun chỉ bạch huyết gây ra.

Một bệnh nhân vệ sinh phần chân bị phù bạch huyết do bệnh giun chỉ bạch huyết gây ra.