Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm Việt Nam lần thứ hai trong năm 2018

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm Việt Nam lần thứ hai trong năm 2018

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm Việt Nam lần thứ hai trong năm 2018