Hoa Kỳ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 141

Hoa Kỳ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 141

Hoa Kỳ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 141