Hoa Kỳ chuyển giao 6 xuồng tuần tra biển cho Cảnh sát Biển Việt Nam

Hoa Kỳ chuyển giao 6 xuồng tuần tra biển cho Cảnh sát Biển Việt Nam

Hoa Kỳ chuyển giao 6 xuồng tuần tra biển cho Cảnh sát Biển Việt Nam