Hoa Kỳ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 150 tại Việt Nam

Hoa Kỳ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 150 tại Việt Nam

Hoa Kỳ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 150 tại Việt Nam