Đô đốc Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, thăm Hà Nội

Đô đốc Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, thăm Hà Nội

Đô đốc Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, thăm Hà Nội