Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ Khánh thành Cơ sở Sửa chữa Bảo dưỡng tàu của Cảnh sát biển Việt Nam tại Quảng Nam

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ Khánh thành Cơ sở Sửa chữa Bảo dưỡng tàu của Cảnh sát biển Việt Nam tại Quảng Nam

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ Khánh thành Cơ sở Sửa chữa Bảo dưỡng tàu của Cảnh sát biển Việt Nam tại Quảng Nam