Biên bản ghi nhớ cho Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Năng lượng

Nhà trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
Dành cho đăng tải ngay
24/02/2014
Quyết định của Tổng thống Số 2014-08

CHỦ ĐỀ: Hiệp định Đề xuất Hợp tác giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến việc Sử dụng Năng lượng Hạt nhân vì Mục đích Hòa bình

Tôi đã xem xét Hiệp định Đề xuất Hợp tác giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến việc Sử dụng Năng lượng Hạt nhân vì Mục đích Hoà bình, cùng với các quan điểm, đề xuất và báo cáo của các cơ quan liên quan .

Tôi đã xác định rằng việc thực hiện Hiệp định sẽ thúc đẩy và sẽ không tạo ra rủi ro bất hợp lý đến quốc phòng và an ninh chung. Căn cứ theo mục 123 b. của Luật Năng lượng Nguyên tử năm 1954 sửa đổi (42 USC 2153 (b)), Tôi phê chuẩn Hiệp định và ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao thu xếp việc thực hiện.

Bộ trưởng được ủy quyền công bố quyết định này trong Đăng ký Liên bang (Federal Register).

BARACK OBAMA