Chuyên gia tiếng Anh Catherine Bolster và Christina Massey trao đổi với giáo viên tham gia hội thảo

Chuyên gia tiếng Anh Catherine Bolster và Christina Massey trao đổi với giáo viên tham gia hội thảo

Chuyên gia tiếng Anh Catherine Bolster và Christina Massey trao đổi với giáo viên tham gia hội thảo