Flag

An official website of the United States government

Phòng Văn Hóa và Thông Tin
2 Phút để đọc

Phòng Văn Hóa Thông Tin thúc đẩy chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ bằng cách tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ. Thông qua các chương trình đa dạng – từ các chiến dịch truyền thông xã hội đến các chương trình trao đổi học thuật, có thể kể đến là Phòng Văn Hóa Thông tin cung cấp các thông tin về chính sách, chính phủ, nhân dân và văn hóa Hoa Kỳ, để gắn kết công chúng Việt Nam với những quyền lợi và các mối quan tâm chung của Hoa Kỳ. Phòng Văn Hóa Thông Tin phối hợp chặt chẽ với tất cả các cơ quan thành viên của Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam để thúc đẩy và mở rộng các nỗ lực chính sách.