Ông Benjamin Petlock, Tùy viên Cao cấp Nông nghiệp – Đại sứ quán Hoa Kỳ chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách và cán bộ khuyến nông tại sự k

Ông Benjamin Petlock, Tùy viên Cao cấp Nông nghiệp - Đại sứ quán Hoa Kỳ chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách và cán bộ khuyến nông tại sự kiện

Ông Benjamin Petlock, Tùy viên Cao cấp Nông nghiệp – Đại sứ quán Hoa Kỳ chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách và cán bộ khuyến nông tại sự kiện