Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius tại Lễ Ký kết Thoả thuận Chương trình GLOBE

Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius tại Lễ Ký kết Thoả thuận Chương trình GLOBE

Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius tại Lễ Ký kết Thoả thuận Chương trình GLOBE