Cố vấn Cấp cao về Lãnh sự David Donahue đã khởi động chương trình về du học tại Hoa Kỳ và thị thực sinh viên

Cố vấn Cấp cao về Lãnh sự David Donahue đã khởi động chương trình về du học tại Hoa Kỳ và thị thực sinh viên

Cố vấn Cấp cao về Lãnh sự David Donahue đã khởi động chương trình về du học tại Hoa Kỳ và thị thực sinh viên