Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch