Đại sứ Osius đồng chủ trì cuộc họp thường niên về giảm ảnh hưởng của vật liệu chưa nổ