Đại sứ Ted Osius khánh thành trường học do Hoa Kỳ xây dựng tại Hà Giang