Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ

Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ

Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ