Hoa Kỳ chuyển giao sáu xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam