Joe Biden: Tổng thống thứ 46 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Joe Biden: Tổng thống thứ 46 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Joe Biden: Tổng thống thứ 46 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ