Ngoại trưởng Pompeo gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngoại trưởng Pompeo gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngoại trưởng Pompeo gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng