Tổng thống Trump hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng