Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trao thị thực con nuôi quốc tế đầu tiên.