Ngài Đại sứ Ted Osius trao chứng nhận và chúc mừng gia đình và chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ trong hành trình mới tiếp theo.