Flag

An official website of the United States government

An sinh Xã hội
4 Phút để đọc

Nếu quý vị đang sống tại Việt Nam và có câu hỏi liên quan đến các dịch vụ liên quan đến Sở An Sinh Xã Hội (SSA), xin vui lòng liên hệ với Cơ quan Phúc lợi Liên bang của Sở An sinh Xã hội (FBU) tại Manila, Philippines.

Cơ quan Phúc lợi Liên bang của Sở An sinh Xã hội (FBU) tại Manila, Philippines hỗ trợ nhiều dịch vụ phúc lợi liên bang. Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ FBU qua Mẫu đơn Đặt câu hỏi Trực tuyến. Quý vị cũng có thể liên hệ FBU bằng đường bưu chính, điện thoại, hoặc fax.

BƯU CHÍNH: Sở An sinh Xã hội
Đại sự quán Hoa Kỳ – Manila
1201 Roxas Boulevard, Ermita
Manila, Philippines 0930

ĐIỆN THOẠI: +632-5301-2000 (Chọn số 9), từ 8:00 – 11:00 a.m. (Giờ Manila) vào thứ Ba và thứ Năm, trừ ngày lễ Philippine và Hoa Kỳ.

FAX: +632-8708-9714

Để biết thêm thông tin, quý vị vui lòng nhấp vào đây.

Để có thông tin toàn diện về các dịch vụ của Sở An sinh Xã hội tại nước ngoài, vui lòng vào trang Service Around the World.

Nếu quý vị đang nhận các thanh toán phúc lợi của An sinh Xã hội, sẽ không có thay đổi nào trong phương thức chi trả các khoản phúc lợi của quý vị.

Các nguồn Thông tin thêm

Sở An sinh Xã hội