Các bạn trẻ đang trình bày giải pháp của nhóm mình cho các tình huống giả định được đặt ra trong buổi tổng kết

Các bạn trẻ đang trình bày giải pháp của nhóm mình cho các tình huống giả định được đặt ra trong buổi tổng kết

Các bạn trẻ đang trình bày giải pháp của nhóm mình cho các tình huống giả định được đặt ra trong buổi tổng kết