Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2009

Do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành, ngày 11/3/2010 VIỆT NAM Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với dân số khoảng 87 triệu người, là một nhà nước độc tài do Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam) lãnh đạo. ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨