Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2012

Việt Nam TÓM TẮT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc tài do một đảng duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam) – thống trị, được lãnh đạo bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨