Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2011

Việt Nam Tổng quan Hiến pháp và các bộ luật, chính sách khác của Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế, Chính phủ đã quản lý, thậm chí trong một số trường hợp còn hạn chế tự do tôn giáo. Chính phủ nhìn chung tôn trọng quyền tự do ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨